"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP

Our Address

Head Office
New Baneshwor, Kathmandu
P.O.Box : 5823
Pokhara Branch
Prithwi Chowk, Pokhara (ADBL Building) Map
Tel : 061-538031
Fax : 061-540234
Biratnagar Branch
Roadsesh Chowk, Biratnagar (NAC Building) Map
Butwal Branch
Aamda Chowk, Deepnagar, Butwal Map

कोषका बिभिन्न शाखाहरुका सम्पर्क नम्बरहरु

Department/Division/Branch Extension No
आन्तरिक लेखापरीक्षण महाशाखा
पूजीबजार तथा लगानी बिभाग
पूजीर व्यवस्थापन महाशाखा १२०, १६१
लगानी तथा अनुगमन महाशाखाबजा १०९ , ११३
Fund Management Department Extension No
बिमाकोष व्यवस्थापन महाशाखा
निजामती बिमाकोष शाखा ११६, १३६, १३७, ११९
शिक्षक बिमाकोष शाखा १३१, १३२, १३३
सैनिक बिमाकोष शाखा १५६,१६९
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रा.अ. बिमाकोष शाखा १४०, १५८,१७०
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (NARC) ११६
अवकाशकोष व्यवस्थापन महाशाखा
कर्मचारी बचत बृद्धि अवकाश कोष १२१, १२२, १२८, १२५, १३४
उपदान / पेन्सन लगानीकर्ता हिसाब शाखा १५०,१५३
नागरिक एकांक योजना शाखा १४३
सहभागी सापटी व्यवस्थापन शाखा १५१,१३०
कर्मचारी बचत बृद्धि हिसाब मिलान तथा रुजु शाखा १२३,१७९
Department of Human Resources and Information Technology Extension No
प्रशासन महाशाखा
कानून तथा सचिवालय शाखा ११४
जनशक्ति विकास तथा तालिम शाखा
स्टोर शाखा १६४
खरिद शाखा १४१, १४४
सूचना तथा प्रशासन शाखा १४२
सूचना प्रबिधि व्यवस्थापन महाशाखा १६२, १८०, १८१, १८२, १५५, १५४
Finance Department Management Department Extension No
वित्त नियन्त्रण तथा प्रशासन महाशाखा १४५
अनुसन्धान तथा बजार विकास महाशाखा १७२