"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP

Citizen Investment Trust

Home loan

घर बनाउन, तला थप्न तथा मर्मत संभार गर्न आवाश कर्जा पाईने । बिस्तृत जानकारीको लागि कर्जा कार्यविधि, २०७७ हेर्नुहोस् |

बिस्तृत जानकारीको लागि सरल कर्जा कार्यविधि हेनुहोस
Interest Rates
Scheme Interest (%)
ESG Retirement Fund (Deposit) 7%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 8.5%
Home Loan 9%
Easy Loan 9.5%
Citizen Unit Scheme (Individual) 9.0%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 9.0%
Investors A/C Scheme / Gratuity Fund Scheme 6.5%
Investor Account Scheme (80% Loan) 8%
Insurance Fund (Civil Service) 6.5%
Insurance Fund (Teachers) 6.5%
Insurance Fund (Nepal Police) 6.5%