"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP

Citizen Investment Trust

Home loan

घर बनाउन, तला थप्न तथा मर्मत संभार गर्न आवाश कर्जा पाईने । बिस्तृत जानकारीको लागि आवास कर्जा कार्यविधि, २०७३ हेर्नुहोस् |

बिस्तृत जानकारीको लागि सरल कर्जा कार्यविधि हेनुहोस
Interest Rates
Scheme Interest (%)
ESG Retirement Fund (Deposit) 8%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 9.5%
Home Loan 10%
Easy Loan 10.5%
Citizen Unit Scheme (Individual) 9%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 9%
Investors A/C Scheme / Gratuity Fund Scheme 7.5%
Investor Account Scheme (80% Loan) 9.5%
Insurance Fund (Civil Service) 7.5%
Insurance Fund (Teachers) 7.5%
Insurance Fund (Nepal Police) 7.5%